Evighetsträd & nyckelbiotoper

Nyckelbiotop
Nyckelbiotop eller evighetsträd, en viktig del av kretsloppet hur som helst.

Man kan ju undra vad det spelar för roll om en oansenlig liten lav eller svamp finns eller inte. Men varje art är också en del i det stora kretsloppet som vi alla ingår i. Det är inte ovanligt att en viss insekt är beroende av en viss svamp som i sin tur är beroende av ett visst träslag i en speciell fas av nedbrytningsprocessen. Kanske finns det också ett större djur, kanske en hackspett som är beroende av just den insekten.

”Nyckelbiotoper är livsmiljöer för hotade arter.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Riksdagen har beslutat att målen för miljö och produktion i skogen är jämställda. Miljömålen syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Hotade arter och naturtyper ska skyddas.” (Skogsstyrelsen.se)

I slutavverkning sparar vi förutom sådana här självklara träd som det på bilden ovan även så kallade högstubbar. Eller sparar och sparar, vi gör dem. En högstubbe är ett träd som är kapas på ”mitten” som man låter stå kvar på rot. Syftet med högstubbarna är att de ska få ruttna och förmultna naturligt och bli boplatser åt både växter och djur. Vi sparar minst 5 högstubbar/ ha.

Hur den här hackspetten tänkte har jag inget bra svar på. Han valde varken ett naturligt evighetsträd eller en högstubbe utan en behandlad plåtskodd elstolpe. Kanske vill han bara kommunicera 🙂

Hackspett går loss på plåtskodd stolpe.